Naše firma patří mezi rychle rostoucí a prosperující tržní subjekty, ve kterých roste potřeba řídit rozvoj vnitřní struktury tak, aby zajišťovala efektivní systém řízení a tím byly vytvořeny předpoklady pro dokonalejší uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků při poskytování našich služeb.

Politika kvality a environmentu vychází ze základního předpokladu podnikání, tj. uspokojování očekávání, potřeb a požadavků našich zákazníků a je závazným záměrem společnosti ke kvalitě a vlivu na životní prostředí. Směřuje nejen k udržení pozice (zajištění konkurenceschopnosti na trhu), ale především k trvalému růstu dosažení dlouhodobé prosperity a prevenci znečištění životního prostředí.

Z toho důvodu využíváme integrovaný systém a jeho řízení, abychom mohli potřebný zisk vytvářet efektivně, tj. minimalizovat počet vnitřních a vnějších neshod (vnějších i vnitřních reklamací naší činnosti). To znamená aplikování integrovaného systému podle současně požadovaných modelů systémů ISO 9001 a ISO 14001, jeho efektivní využívání a neustálé zlepšování tak, aby sloužil svému cíli – uspokojování potřeb zákazníků a vytváření zisku společnosti.

Jedním z prostředků k dosažení spokojenosti zákazníka je úsilí více se mu přiblížit. Proto se počítá se zvyšováním úrovně všech činností firmy. Dalším a zásadním prostředkem k dosažení spokojenosti zákazníků je zvýšení kvality služeb.

Cílem společnosti Ing. Jiří Vrbas, Blažovice je:

  1. Dosáhnout maxima kvality našich prací, abychom byli schopni řídit úroveň kvality našich výstupů
  2. Řídit jakost našich vlastních procesů i procesů styku se zákazníky a smluvními dodavateli v přátelském ovzduší tak, aby se procesy blížily optimu z hlediska ekonomické účinnosti a dosažených efektů
  3. Naše služby musí být ve shodě se specifikovanými normami a samozřejmě se všemi bezpečnostními normami, zákony a předpisy
  4. Materiál a zařízení pro výkon veškeré činnosti nakupovat jen u dodavatelů, ke kterým máme dostatečnou důvěru a partnerský vztah, a jejichž materiály neovlivňují v rámci celého svého cyklu životní prostředí
  5. Námi vyhlášená Politika kvality se musí odrážet ve všech našich činnostech, na všech úrovních řízení, to mj. znamená, že všichni naši pracovníci se s ní musí ztotožňovat, podporovat její naplnění podle svých možností
  6. Systematické vytváření vhodných podmínek (zdrojů) pro kvalitní plnění úkolů, tj. zvyšování kvalifikace a dovedností svých zaměstnanců, regeneraci jejich sil, vytváření přiměřeného pracovního prostředí, ochrana životního prostředí, zajišťování potřebných pracovních a kontrolních prostředků a předmětů, předcházení časovým stresům důslednou přípravou, plánováním a organizací práce
  7. Námi vyhlášená Politika kvality musí být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti kvality a ochrany životního prostředí, ke kterým se vedení společnosti zavázalo a které se vztahuje k environmentálním aspektům